Jaan Otsason (02.08.1932 – 05.03.2014)

Jaan Otsason (2008, foto: Urmas Hellisto)
Jaan oli Hiiu Kogujate Seltsi ja Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsi ESTONIA väga aktiivne liige ning osales ka mitme Soome kogujate organisatsiooni tegevuses. Hea koostöö oli tal ka Saksamaal tegusteva ühinguga ArGe Estland. REFS ESTONIA autasustas 2012. aastal Jaan Otsasoni pikaajalise ning aktiivse tegevuse eest oma teeneteristiga. Tema laiahaardelisest tegevusest kollektsionäärina on keeruline kõikehõlmavat ülevaadet anda — kindlasti jääb nii mõndagi nimetamata. Seetõttu saab järgnevat käsitleda vaid subjektiivse valikülevaatena viimasest kolmest aastakümnest.

Jaan meenutas, et esimesed kokkupuuted postmarkide kogumisega olid tal lapsepõlves. See jäi siiski vaid katsetuseks. Tõsisem huvi kogumise vastu tekkis palju aastaid hiljem. Kõigepealt hakkas ta koguma vanu postkaarte väga paljudel teemadel. Hiljem lisandus järjest uusi kogumisalasid: rahad, märgid, dokumendid, erinevad perioodilised väljaanded ning muud trükised, eksliibrised, postmargid, postisaadetised ning palju muud.

Sain Jaaniga tuttavaks 1980-ndate teisel poolel. See oli aeg, mil Tallinnas toimusid väga suure vaatajaskonnaga kollektsionääride näitused: “Postkaart läbi aegade” (1985), “Inimene ja maailm” (1986), “Minu kallis kodupaik” (1987), “Minu huviala” (1988). Jaan aitas neid korraldada ning pani igaühele välja ka rohkem kui ühe eksponaadi. Neil aastail toimusid ka tema esimesed personaalnäitused Tallinnas ja Kotkas (1987), Kärdlas (1988).

1988. aastal loodi Jaan Otsasoni eestvedamisel kollektsionääride klubi “Hõbevalge”. Kasutades ära ühiskonna järjest vabamaid olusid osaleti aktiivselt kogujate kohalikes ettevõtmistes, kuid alustati ka aktiivset koostööd Soome huvikaaslastega. Kõige tihedamaks kujunes see “Apollo” klubi postkaardikogujatega ning Päijät Hämeen numismaatikutega. Käidi vastastikku külas ja esineti üksteise näitustel. “Hõbevalge” rahvusvahelise tegevuse tippürituseks oli Põhjamaade postkaardinäituse “Ühine meri” korraldamine Tallinnas 1990. aastal. Osalesid Eesti, Soome ja Rootsi postkaardikogujad. Klubi “Hõbevalge” ühines pärast kümmekond aastat kestnud aktiivset tegevust Rahvusvahelise Eesti Filatelistide Seltsiga ESTONIA.

Jaan Otsason pidas väga oluliseks kogumisalase info levitamist. Kõigepealt osales ta erinevate näituste kataloogide täiendamisel kasuliku teabega. Täiesti uue taseme saavutas see tegevus aga 1990. aastal, kui ta asutas kollektsionääride lehe “Hiiu Koguja”. Lehenumbris oli  kaheksa A4 lehekülge ning 1990-1993 ilmus aastas neli nubrit, 1994-1999 kuus ja 2000 jälle neli numbrit.  Tegemist oli sisuliselt ühe mehe väljaandega. Kaasautorite poolt täideti kuni pool lehe sisust. Ülejäänu kirjutamine ja toimetamine oli Jaani õlul. Niisamuti ka lehe väljaandmise majanduslik ja korralduslik töö. Kuna Jaan Otsason oli ise väga mitmekülgne koguja, siis oli ka tema leht väga mitmekülgne ja huvitav lugemine väga erinevate alade kogujatele. Lisaks kogumisalastele uudistele avaldati palju püsiva väärtusega kasulikku teavet. Seetõttu on lehe väärtus huviliste jaoks püsinud tänaseni, ega kao ka tulevikus.

Nagu juba eelpool märgitud, olid Jaan Otsasoni esimesed näitusekogud vanadest postkaartidest. Hiljem lisandusid mitmed muud kogumisalad (dokumendid, rahad, eksliibrised jne) ja postiajalugu. Viimatinimetatu osakaal muutus viimase paari aastakümne kestel järjest olulisemaks. Alustades ühe stendi suuruste eksponaatidega ja tagasihoidlike medalitega väikestel näitustel jõudis ta mitme teemaga suurtele rahvusvahelistele näitustele. Olulisematena võiks nimetada teemasid: Riia postiajalugu, Saksa okupatsiooniaegne post Eestis (1941-1944), Eesti tempel- ja kantseleimargid, Soome teabetemplid. Eduka näituseeksponaadi koostamine eeldab lisaks piisava hulga sobivate kogumisobjektide omandamisele ka vastava teema tundmist. Aastatepikkuse usina uurimistöö tulemusena kujunes Jaan Otsason hinnatud spetsialistiks lisaks kõigile eelpool nimetatutele veel paljudel postiajaloo teemadel. Neistki valmis tal arvukalt väiksemaid postiajaloo eksponaate, mis küll suurtele näitustele ei jõudnud, kuid siiski piisavat materjali ja teema tundmist eeldasid.

Asjatundliku kollektsionäärina tegi Jaan Otsason koostööd mitme Eesti mäluasutusega. Näidetena võiks nimetada Eesti Rahvusraamatukogu ja Eesti Panga muuseumi. Nii mõnigi lünk Eestis ilmunud trükiste või rahatähtede loos sai Jaani abil sisuga täidetud.

Seoses filateelianäitustega tuleb esile tõsta Jaan Otsasoni rolli Eesti filatelistide osalemisel Soome filateelianäitustel. Soome Filatelistide Liit pakub Eesti filatelistidele tänuväärset võimalust osaleda nende rahvusliku taseme näitustest. Jaan Otsason kasutas seda võimalust ise ja korraldas ka mitme teise meie filatesti osalemise. Soome heatasemelistel näitustel esinemine andis asjaosalistele väärtuslikke teadmisi ja kogemusi oma eksponaatide täiustamisel ning paremate tulemuste saavutamisel. Just mitmed noorte filatelistide kogud jõudsid Jaani vahendusel Soome näitustele ja saavutasid üha paremaid tulemusi.

Jaan Otsason vormistas oma kogude põhjal väga palju erinevaid näituseeksponaate. Näitusi, kus need osalesid on samuti väga palju. Näiteks mujal maailmas toimunud filateelianätused: maailmanäitused ESPANA 2004, BELGICA 2006 ja CHINA 2009, üleeuroopalised näitused SALON DU TIMBRE 2004 ja ITALIA 2009, Läänemere äärsete riikide näitused MARE BALTICUM 1995 ja 2005, Soome rahvuslikud näitused TAMFILA 1999 ja 2009, JÄRVENPÄÄ 2001 ja 2006, TAVAST-EX 2002 ja 2007, KESFILA 2003, ABOEX 2004, FILATEELIA 2008, LAPOEX 2010. Eestis viimasel kolmel aastakümnel toimunud filateelianäituste hulgas on väga vähe neid, kus Jaan mõne eksponaadiga ei osalenud. Sageli oli Jaan Otsasonilt ühel näitusel mitu väljapanekut. REFS ESTONIA rahvusvahelistel näitustel, kus meie filatelistide eksponaadid konkureerisid teiste riikide huvikaaslaste kogudega, sai Jaan Otsason järjekindlalt ikka paremaid ja paremaid tulemusi. Hiiu Kogujate Seltsi poolt korraldatud näitustel esines ta enamasti ikka mitme koguga. Oli juhuseid, kui osa näitusest oligi vaid tema eksponaatidega sisustatud. Alates 2001. aasta kevadest on meie seltsil Kärdla postkontoris alaline näitusepaik, mis suure enamuse ajast on olnud Jaani poolt sisustatud.

Lisaks näitustele on Jaan Otsasoni aktiivsel osalemisel toimunud paljud erinevad üritused kogumise harrastuse populariseerimiseks ning kogujate teadmiste ja oskuste edendamiseks. Eriti oluline oli tema osalemine postiajalooteemalistel mõttevahetustel või kogumist kui harrastust tutvustavatel üritustel. Nii nagu klubi “Hõbevalge” ja Eesti Filatelistide Liidu rahvusvahelistes suhetes on ta oluliselt kaasa aidanud ka Hiiu Kogujate Seltsi rahvusvaheliste ettevõtmiste teostamisel. Meenuvad kohtumised muu maailma filatelistidega Hiiumaal, mitmed reisid huvikaaslaste juurde Soome. Väga oluline oli Jaani roll kogumisalase sisulise tegevuse innustajana meie seltsi liikmete hulgas. Ärgitas huvikaaslasi näituseeksponaate tegema, nende täiendamiseks teadmisi ja kogemusi omandama. Jääb vaid loota, et see innustus asjaosalistes edasi elab.

Parim viis tänada Jaan Otsasoni tehtu eest on jätkata tema tööd kogumisharrastuse sisulisel edendamisel ja populariseerimisel.

22. märtsil sängitati Jaan Otsason viimsele puhkepaigale Palade kalmistul.