Hiiu Ruut 2017

Eksponaadid

Traditsiooniline

 • Peeter Pärn
  • Eesti Post 1993 – Jõuluväljaanne (73 punkti)
   See on ühe väljaande lugu. Ülevaade Eesti Post 1993 aasta jõuluväljaandest – postmargid ja selle väljaande juurde kuuluvad filateeliatooted. Kuidas näha kunsti filateelias või filateelias kunsti ning kuidas on need omavahel seotud. Ja samuti, mida saab filateeliatoodetena teha ning kuidas seda siduda ning välja tuua ühtse teemana.

Postiajalugu

 • Kaido Andres
  • Imperial University of Tartu 1802 – 1917 – relations between the state and the scientific community (86 punkti)
   Postiajaloo alane töö kajastab Imperaatorliku Tartu Ülikooli suhteid keisrvivõimu ja teadlaskonnaga aastatel 1802-1917.
 • Elmo Viigipuu
  • Eesti posti taassünd / Rebirth of the Eestonian Post (70 punkti)
   Eksponaadis antakse põgus ülevaade Eesti Posti taassünnist 1991. aastal, millest äsja lõppenud aastal möödus juba veerand sajandit. Eksponaati saab vaadata nii eesti- kui ka ingliskeelse tekstiga.

Temaatiline

 • Krista Luuk
  • Ravimiabi loodusest (65 punkti)
   Kogus on tutvustatud rahvameditsiinil põhinevat raviabi loodusest lähtuvalt haigusest või toimest.
 • Oliver Matto
  • Helikopteri kümme ametit (71 punkti)
   Helikopterite kasutus erinevatel elualadel.
 • Aadu Pekk
  • Ballett lumel (52 punkti)
   Valik eelkõige klassikalist suusatamist tutvustavaid postmarke.
  • Meie Gerd (50 punkti)
   Gerd Kanterile pühendatud kogu tutvustab eri riikide kettaheite motiiviga postmarke.
 • Riin Viigipuu

Vabaklass

 • Samuel Golomb
  • Minu tähed Tooras. (Iisraeli “aabits” tervikasjadel) (55 punkti)
   Iga juudi jaoks on elutähtsam hetk, kui saab kirjutada oma käega mõned tähed juutide Pühakirja –Torasse. 2016. aastal oli selline võimalus ka minul. Siit sündis idee koostada filatelistlikekspositsioon, kus tähestiku igale tähele vastaks Iisraeli ja juudi ajaloole vastav filatelistlik väljaanne – tervikasi või postkaart. Näidatud on tervikasjad aastatest 1958 kuni 2016. Autor kasutab eksponeerimiseks ka tema perekonnale tähtsaid filatelistlikesuveniire – Iisraeli Posti ümbrik,milles perekond Golomb sai Iisraelist kutse ümberasumiseks 1984. Aastal ja kirjaümbrikuuid isiklikust kirjavahetusest Iisraeli kogujatega. Eksponaadil on postiväljaanded Iisraelist, Saksamaalt, Tšehhist,Venemaalt, Leedust ja Eestist.
   >> vaata eksponaati filateelia.ee veebinäitusel

Postkaardid

 • Helbe Liin
  • Hiiumaa rahvarõivad postkaartidel (53 punkti)
  • Toompea vaateid (52 punkti)
   Kohtu t 8 – üks silmapaistvamaid hooneid Tallinna südames (nüüdisajal EV Õiguskantsleri Kantselei käsutuses), eksponeeritud 31 vaatepostkaarti.
 • Elmo Viigipuu
  • Richard Kivit (1888-1981). Valik Eestimaa vaadetega postkaarte (71 punkti)
  • Ülle Meister, valik jõulupostkaarte (58 punkti)
 • Riin Viigipuu
  • Talvised sõbrad (58 punkti)
   Suurem osa linde lendab talveks soojale maale, kuid on ka neid, kes jäävad paigale ning mõnele põhjamaisele liigile on Eestigi piisavalt soe, et kaugemale pole tarvis lennata.

Väljaspool konkurssi

 • Elmo Viigipuu
  • Raivo Järvi
   Väike valik kunstniku hoogsast ja elurõõmsast postkaardiloomingust.

Veebinäituse juhend

1. Organisaatorid, aeg ja koht

1.1. Filateelia- ja postkaardinäituse HIIU RUUT 2017 korraldab Hiiu Kogujate Selts tähistamaks 50 aasta möödumist filatelistide organisatsiooni asutamisest Hiiumaal.

1.2. Filateelianäitus toimub 01.-31. jaanurini 2017 veebinäitusena veebil www.filateelia.ee.

2. Eesmärgid

2.1. Luua algajatele filatelistidele ja filokartistidele soodne võimalus lülitumiseks eksponentide perre.

2.2. Igati levitada teadmisi ja vilumusi filateelia- ja postkaardinäituste eksponaatide koostamiseks ja vormistamiseks.

2.3. Luua võimalus väikest mahtu eeldavate üksikprobleemide käsitlemiseks kõigile eksponentidele olenemata nende kogemustest ning senistest saavutustest.

3. Osavõtutingimused

3.1. Osaleda võivad kõik Eestis tegutsevate filateeliaorganisatsioonide liikmed.

3.2. Osaleda võivad kõigi eesti filatelistlike organisatsioonide liikmed mujalt maailmast.

3.3. Lisaks punktides 3.1. ja 3.2. märgitule võib korraldav toimkond teha ettepaneku osavõtuks ka teistele filatelistidele.

3.4. Ühe osaleja poolt esitatavate võistlustööde arv ei ole piiratud.

3.5. Osavõtusoovist tuleb korraldavale toimkonnale teatada hiljemalt 20. novembril 2016. Teade peaks sisaldama võistlustööde pealkirjad, koopiad eksponaatide tiitellehtedest ja iga eksponaadi kohta mõnerealise tutvustuse kataloogi jaoks.

4. Võistlusklassid

4.1. Näitustele on teretulnud ühe stendi eksponaadid järgmistes võistlusklassides: traditsiooniline, postiajalugu, temaatiline, tervikasjad, maksimumkaardid, tempelmargid, vabaklass

4.2. Näitusele saab esitada ka piltpostkaartide eksponaate

4.3. Noorteklass — nooremad, kui 18 aastased kogujad (seisuga 1.01.2017).

5. Nõuded võistlustöödele

5.1. Võistlustööde mahuks on 12 või 16 lehte.

5.2. Osalemiseks esitatavad kogude lehed olema skaneeritud resolutsiooniga 300 dpi. Faili formaadiks on jpg ning failide nimed peaksid olema 01.jpg, 02.jpg, 03.jpg, ….

5.3. Kõik skaneerimiseks üle antavate eksponaatide lehed peavad olema nummerdatud, varustatud omaniku nime ja aadressiga ning paigutatud kaitsvasse kileümbrisesse.

6. Osaleja kohustused ja õigused

6.1. Osaleja esitab vormikohase avalduse iga võistlustöö kohta.

6.2. Osaleja saadab hiljemalt avalduste esitamise viimasel päeval koopia võstlustöö(-de) esimest lehest (lehtedest).

6.3. Osaleja on kohustatud kinni pidama FIP-i filateelianäituste üldeeskirjadest, soovitustest ühe stendi eksponaatide kohta ning käesolevast juhendist.

6.4. Iga osaleja saab oma kogu(-de) hindamislehe(-d), tasuta ühe komplekti korraldava toimkonna poolt valmistatavaid trükiseid.

7. Võistlustööde hindamine

7.1. Võistlustööde hindamiseks moodustatakse žürii.

7.2. Võistlustööde hindamisel kasutatakse vastavaid FIP-i juhendeid

7.3. Žürii otsuse alusel saab iga väljapanija Hiiu Kogujate Seltsi aukirja, kuhu on märgitud eksponaadi hindamistulemus.

7.4. Žürii jaotab ka välja pandud eriauhinnad arvestades võimalust mööda auhinna väljapanija soovide ning ettepanekutega

7.5. Žürii otsused on lõplikud

8. Võistlustööde saatmine ja tagastamine

8.1. Osaleja valib kogu(-de) kohaletoimetamise mooduse ise ning tasub vajadusel ka kõik sellega seonduvad kulutused. Eelistatud on eksponaatide esitamine digitaalsel kujul, kuid näituse korraldajad võivad eksponaadi ka ise skaneerida.

8.2. Korraldav toimkond informeerib kõiki, kelle avaldused näitusest osavõtuks on rahuldatud, kogude kohaletoimetamise võimalustest ning tähtaegadest.

8.3. Filateeliakogud peavad näituse korraldajateni jõudma hiljemalt 01. detsembril 2016.

8.4. Skaneerimiseks üleantavate eksponaatide tagastamise organiseerivad ja kannavad vajadusel kulud näituse korraldajad.

9. Julgeolekuabinõud

9.1. Näituse korraldajad teevad kõik neist oleneva neile skaneerimiseks üleantavate eksponaatide turvalisuse tagamiseks alates nende saabumisest kuni tagasisaatmiseni.

9.2. Näituse korraldajad ei vastuta osalejatele osaks saanud kahjude eest, kui selle on põhjustanud vargus, röövimine, tulekahju või mõni muu õnnetus.

9.3. Korraldajad soovitavad osalejatel kindlustada eksponaadid, mis esitatakse skaneerimiseks näituse korraldajatele nende tegeliku väärtuse järgi mõnes kindlustusfirmas.

10. Korraldav toimkond

10.1. Korraldav toimkond jätab omale õiguse muudatuste sisseviimiseks käesolevasse juhendisse avaldades need viivitamatult käesoleval veebil ja informeerides sellest võimalust mööda osalejaid.

10.2. Korraldava toimkonna kontaktandmed:

Postiaadress: Keskväljak 3, 92401 KÄRDLA ; Telefon 513 8699; e-posti aadress elmo@hot.ee

Näituse tehnilise lahenduse teeb Rain Viigipuu ja tema poole saab pöörduda aadressil rain.viigipuu@filateelia.ee